ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ  ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

 1. Գրադարանում միավորի գրանցում, վերագրանցում, ինչը ընթերցողին իրավունք  և հնարավորություն է տալիս  օգտվելու գրադարանից, ըրթերցասրահներից,  առարկայական կաբինետներից՝ սպասարկման ձևով:
 2. Գրականության սպասարկում՝  ընթերցող- աբոնենտների կազմին  և  պահանջարկին, ինչպես նաև  գրադարանի  առանձին բաժինների  ուղղվածությանը  համապատասխան:
 3. Տեղեկատու- մատենագիտական սպասարկում:
 4. Նոր ստացած գրականության ցուցադրում , մատենագիտական ցանկերի,       քարտարանների   համալրում, միջոցառումների նախապատրաստում, անցկացում:
 5. Անմիջական օգնություն ընթերցողին՝ գրականություն որոնելու, ընտրելու, տեղեկատու   ապարատից  օգտվելու, նորույթներին իրազեկ դառնալու գործընթացներում:
 6. Գրադարանային ֆոնդերի ձևավորում և նպատակաուղված համալրում՝    քոլեջում գործող  ուսումնական պլաններին,  ծրագրերին համապատասխան:
 7. Ֆոնդերի ուսումնասիրություն, վերադասավորում, քայքայված, արդիականությունը  կորցրած գրադարանային միավորի  զտում,  օտարում:
 8. Ֆոնդի պարբերական վերլուծություն՝ ամբիոնների մասնակցությամբ,  ուսումնական գրականությամբ ապահովվածություն, վերահրատարակման ենթակա գրականության ընտրություն:
 9. Ֆոնդերի տեղաբաշխման, պահպանման ռեժիմի իրականացում, գրականության  վերականգնողական /կազմում- պատճենահանում / աշխատանքների կազմակերպում:
 10. Ֆոնդերի բովանդակության մատենագիտական արտացոլում գրադարանային  ավանդական գրացուցակների, քարտարանների միջոցով:
 11. Ֆոնդերից ամբիոններին, կաբինետներին  հանձնված  գրականության առկայության  ստուգումներ:
 12. Նոր դասագրքերի դասավորում:
 13. Նոր  ընդունված ուսանողների  համար աբոնենտային քարտերի բացում:
 14. Հնատիպ  գրականության  պահպանություն  և  սպասարկում:
 15. Ամենամյա  հաշվետվության  ներկայացում՝  ծավալած  տարեկան գործունեության  վերաբերյալ:
Գրադարանավար՝ Ալվարդ Միսակի Ադուրյան

Գրադարանավարի աշխատանքային պլան
Գրադարանավարի պաշտոնի նկարագիր
Գրադարանի հաշվետվություն