Քոլեջում  ընդունելությունն   իրականացվում է  ՀՀ ԿԳ նախարարի   2012  թ.  ապրիլի  5-ի  N254-Ն հրամանի և  ընդունելության կարգում իրականացվող վերջին փոփոխությունների հիման  վրա:


«Գեղարքունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ հայտարարում է 2023-2024 ուստարվա ընդունելություն հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

Միջին մասնագիտական՝

Միջնակարգ կրթության հիմքով /12 ամյա/.
Առկա ուսուցում

0421.01.5 Իրավագիտություն

• Իրավագետ

0415.01.5 Գործավարություն օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

• Գործավար

0412.02.5 Բանկային գործ

• Մասնագետ՝ բանկային գործի

0112.01.5 Նախադպրոցական կրթություն

• Դաստիարակ՝ նախադպրոցական տարիքի երեխաների

0411.01.5 Հաշվապահական հաշվառում

• Հաշվապահ

0613.01.5Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի խրագրային ապահովում

• Տեխնիկ – ծրագրավորող

0412.03.5 Ապահովագրական գործ

• Գործակալ՝ ապահովագրական գործի

0811.03.5 Ջերմատնային տնտեսություն

• Տեխնիկ- ագրոնոմ

Հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով / 9 ամյա/.

0415.01.5 * Գործավարություն օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

• Գործավար

0411.01.5* Հաշվապահական հաշվառում

• Հաշվապահ

0613.01.5*Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի խրագրային ապահովում

• Տեխնիկ – ծրագրավորող

0413.01.5* Մենեջմենթ /Կառավարում/

• Մենեջեր՝ առևտրի

0923.02.5* Սոցիալական աշխատանք

• Սոցիալական սպասարկող

0112.01.5 Նախադպրոցական կրթություն

• Դաստիարակ՝ նախադպրոցական տարիքի երեխաների

0322.02.5 Գրադարանային գործ

• Գրադարանավար

Նախնական մասնագիտական /արհեստագործական/ կրթությամբ՝
Միջնակարգ կրթության հիմքով /12 ամյա/.

0732.06.4 Ատաղձագործական, ապակեգործական, մանրահատակագործական աշխատանքներ

• Հյուսն

0723.03.4 Կարի արտադրության տեխնոլոգիա

• Դերձակ

0214.04.4 Գորգագործություն և ժանյակագործություն

• Ասեղնագործ- ասեղնագործ

Հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով / 9 ամյա/.

1041.02.4* Տրանսպորտային միջոցների նորոգում և շահագործում

• Փականագործ՝ ավտոմոբիլային տրանսպորտի նորոգման

0732.04.4* Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացման

• Ծեփագործ

0811.01.4* Գյուղացիական /ֆերմերային/ տնտեսության կազմակերպում

• Ֆերմեր՝ գյուղատնտեսական արտադրության

1041.03.4* Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում

• Փականագործ՝ գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների

0715.03.4* Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա

• Գազաեռակցող

Հայտագրման ժամկետը մինչև 2023 թվականի օգոստոսի 17-ը ներառյալ: