ՀԱՐԳԵԼԻ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐ.
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2023-2024 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ :

Առկա ուսուցում ՝ միջնակարգ /լրիվ / ընդհանուր կրթության հիմքով /12 ամյա /

0415.01.5 – Գործավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ ՝ 3տարի, որակավորումը՝ թարգմանիչ- գործավար: Այս մասնագիտությամբ մասնագետն իրականացնում է գրավոր և բանավոր թարգմանություններ, կազմում փաստաթղթեր, գործեր, նախապատրաստում գործերը արխիվ հանձնելուն, իրականացնում կազմակերպության ղեկավարի կազմակերպման և տեխնիկատեղեկատվական աշխատանքները: Թարգմանիչ – գործավարը ուսումնառության ընթացքում տիրապետելու է հայոց լեզվին, երկու օտար լեզուների և համակարգչին:


0412.02.5 – Բանկային գործ – 2 տարի, որակավորումը՝ բանկային գործի մասնագետ: Բանկային գործի մասնագետները իրականացնելու են հետևյալ գործառույթները ՝ բանկային հաշիվների բացում և վարում , դրամարկղային սպասարկում , կանխիկ և անկանխիկ տարադրամի փոխանակում , դրամով և արտարժույթով փոխանցումներ , ժամկետային և ցպահանջ ավանդների ներգրավում, վարկերի և պլաստիկ քարտերի տրամադրում և սպասարկում:


0112.01.5 – Նախադպրոցական կրթություն – 2 տարի, որակավորումը՝
նախադպրոցական տարիքի երեխաների դաստիարակ: «Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտության մասնագետն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝ աշխատելով նախադպրոցական հիմնարկներում որպես դասավանդողներ և դաստիարակներ:


0411.01.5 – Հաշվապահական հաշվառում – 2 տարի , որակավորումը՝ հաշվապահ: Այս մասնագիտությամբ մասնագետներն իրականացնում են հետևյալ գործառույթները՝ կազմել տնտեսական գործառնությունների սկզբնական փաստաթղթեր, ձևակերպել հաշվապահական հաշվառման թղթակցություններ, կազմել գրանցամատյաններ, լրացնել հաշվետվության ձևեր , իրականացնել ֆինանսական ներքին վերահսկողություն:


0613.01.5 – Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում – 3 տարի , որակավորումը՝ ծրագրավորող – տեխնիկ: Այս մասնագիտության մասնագետները իրականացնում են հետևյալ զբաղմունքները՝ համակարգչային համակարգերի մշակողներ և վերլուծողներ, ծրագրավորողներ, հեռահաղորդակցության տեխնիկներ, ԷՀՄ-ների սպասարկման տեխնիկներ և օպերատորներ, գործավարներ,մշակում են համակարգչային համակարգերի և ցանցերի կիրառման մեթոդներ, միջոցներ և տեխնոլոգիաներ:


1012.02.5 – Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ – 2 տարի , որակավորումը ՝ կոսմետիկական ծառայությունների և դիմահարդարման տեխնոլոգ – գեղագետա: Այս մասնագիտության մասնագետները իրականացնում են հետևյալ զբաղմունքները՝ կոսմետիկ ծառայությունների կատարում, դեմքի մերսում, դիմահարդարում, մատնահարդարում / մանիկյուր /պեդիկյուր, հոնքի ձևի շտկում , գեղարվեստական կերպարի ստեղծում /գրիմ / ՝ արտաքինը տարբեր նյութերով և միջոցներով ձևավորելու միջոցով:


0412.03.5 – Ապահովագրական գործ – 2 տարի , որակավորումը՝ ապահովագրական գործի մասնագետ: Այս մասնագիտության մասնագետները իրականացնում են հետևյալ զբաղմունքները՝ գործակալների գծով մասնագետ կամ վերահսկող, վերաապահովագրության մասնագետ, հատուցումների գծով մասնագետ, վնաս գնահատող մասնագետ, մարքեթոլոգ, հաշվապահ:

0811.03.5   –  Ջերմատնային  տնտեսություն  –  2  տարի,  որակավորումը՝  Տեխնիկ-ագրոնոմ: Այս  մասնագիտությամբ  մասնագետներն  իրականացնում  են  հետևյալ  գործառույթները՝  տարբեր  ջերմատնային  տնտեսություններում  մասնակցում  են  տարածքի նպատակահարմար  օգտագործման  սխեմաների  մշակմանը,  ցանքաշրջանառության  գրաֆիկի  կազմմանը,  հողի  և  հողային  աշխատանքներին  վերաբերող  այլ  գործողությունների  կատարմանը:

0421.01.5- Իրավագիտություն – 2 տարի, որակավորումը՝ իրավագետ:
Միջին մասնագիտական կրթության «Իրավագիտություն» մասնագիտությամբ մասնագետն իրականացնում է իրավաբանական և այդօրինակ այլ փաստաթղթեր ուսումնասիրելը կամ դրանց ուսումնասիրությունը կազմակերպելը, կազմել փաստաթղթեր և պայմանագրեր, կատարել իրավաբանական ձևակերպումներ, իրավաբանական խորհրդատվություն , դատական և արբիտրաժային գործեր հաշվառել և պահպանել:


Առկա ուսուցում ՝ հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով / 9 ամյա /


0415.01.5 – Գործավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ – 4 տարի, որակավորումը՝ թարգմանիչ – գործավար: Այս մասնագիտությամբ մասնագետն իրականացնում է գրավոր և բանավոր թարգմանություններ, կազմում փաստաթղթեր, գործեր, նախապատրաստում գործերը արխիվ հանձնելուն, իրականացնում կազմակերպության ղեկավարի կազմակերպման և տեխնիկատեղեկատվական աշխատանքները: Թարգմանիչ – գործավարը ուսումնառության ընթացքում տիրապետելու է հայոց լեզվին, երկու օտար լեզուների և համակարգչին:


0411.01.5 – Հաշվապահական հաշվառում -3 տարի, որակավորումը՝ հաշվապահ: Այս մասնագիտությամբ մասնագետներն իրականացնում են հետևյալ գործառույթները՝ կազմել տնտեսական գործառնությունների սկզբնական փաստաթղթեր, ձևակերպել հաշվապահական հաշվառման թղթակցություններ, կազմել գրանցամատյաններ, լրացնել հաշվետվության ձևեր, իրականացնել ֆինանսական ներքին վերահսկողություն:


0613.01.5 – Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում – 4 տարի , որակավորումը՝ ծրագրավորող – տեխնիկ: Այս մասնագիտության մասնագետները իրականացնում են հետևյալ զբաղմունքները՝ համակարգչային համակարգերի մշակողներ և վերլուծողներ, ծրագրավորողներ, հեռահաղորդակցության տեխնիկներ,  ԷՀՄ-ների սպասարկման տեխնիկներ և օպերատորներ, գործավարներ,մշակում են համակարգչային համակարգերի և ցանցերի կիրառման մեթոդներ, միջոցներ և տեխնոլոգիաներ:

0413.01.5  –  Մենեջմենթ  /Կառավարում/  –  3  տարի,  որակավորումը՝  Մենեջեր՝  առևտրի Այս  մասնագիտությամբ  մասնագետներն  իրականացնում  են  հետևյալ  գործառույթները՝   ղեկավարում  են  իրացման  շուկաների  ուսումնասիրության  գործունեությունը,  կազմակերպում  արտադրանքի  իրացման  գործընթացը,  ծրագրում,  կառավարում  և  համակարգում  են  կազմակերպության  առևտրային  գործունեությանն  առնչվող  գործունեությունները:

0923.02.5 –  Սոցիալական  աշխատանք  –  3  տարի,  որակավորումը՝  Սոցիալական  աշխատող: Այս  մասնագիտությամբ  մասնագետներն  իրականացնում  են  հետևյալ  գործառույթները՝   տարբեր  սոցիալական  ծառայություններում,  կազմակերպություններում  /խորհրդառուներին,  շահառուներին,  ընտանիքներին,  խմբերին  ու  համայնքներին/  սոցիալական  ծառայությունների  մատուցում:  Սոցիալական  աշխատանքի  դրսևորումների  զարգացման,  ձևավորման  ներկայացում:

0112.01.5 – Նախադպրոցական կրթություն – 3 տարի, որակավորումը՝
նախադպրոցական տարիքի երեխաների դաստիարակ: «Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտության մասնագետն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝ աշխատելով նախադպրոցական հիմնարկներում որպես դասավանդողներ և դաստիարակներ:

0322.02.5   –  Գրադարանային գործ  –  3  տարի,  որակավորումը՝  գրադարանավար:  Այս  մասնագիտությամբ  մասնագետներն  իրականացնում  են  հետևյալ  գործառույթները՝ կազմակերպել և ղեկավարել գրադարանի աշխատանքը, ձևավորել և համալրել գրադարանային հավաքածուն /ֆոնդ/, իրականացնել գրադարանից օգտվողների գրադարանային, տեղեկատվական և տեղեկատու-մատենագիտական սպասարկում, գրադարանային փաստաթղթերի մշակում, կազմել գրադարանի աշխատանքի վերաբերյալ փաստաթղթեր ու հաշվետվություններ, ապահովել գրադարանի աշխատանքի համար նպաստավոր պայմաններ, նյութական արժեքների հաշվառում և պահպանություն, իրականացնել գրադարանի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման միջոցառումներ, կազմել աշխատանքային պլաններ, ժամանակացույցեր, կազմակերպել դաստիարակչական, մշակութային և ժամանցային միջոցառումներ: 


Հեռակա ուսուցում ՝ միջնակարգ / լրիվ / ընդհանուր կրթության հիմքով

0411.01.5 – Հաշվապահական հաշվառում – 3 տարի, որակավորումը՝ հաշվապահ: Այս մասնագիտությամբ մասնագետներն իրականացնում են հետևյալ գործառույթները՝ կազմել տնտեսական գործառնությունների սկզբնական փաստաթղթեր, ձևակերպել հաշվապահական հաշվառման թղթակցություններ,  կազմել գրանցամատյաններ, լրացնել հաշվետվության ձևեր, իրականացնել ֆինանսական ներքին վերահսկողություն:


0112.01.5 – Նախադպրոցական կրթություն – 3 տարի, որակավորումը՝
նախադպրոցական տարիքի երեխաների դաստիարակ: «Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտության մասնագետն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝ աշխատելով նախադպրոցական հիմնարկներում որպես դասավանդողներ և դաստիարակներ:


1041.01.5 – Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում ավտոտրանսպորտում – 3 տարի 7 ամիս, որակավորումը՝ տեխնիկ: Այս մասնագիտության մասնագետները իրականացնում են հետևյալ զբաղմունքները ՝ տրանսպորտային համակարգի պետական կառավարման մարմիններում, տրանսպորտային կազմակերպություններում կամ այլ կազմակերպությունների տրանսպորտային բաժիններում փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում՝ ապահովելով փոխադրման գրաֆիկները, երթուղիների ընտրումը, հաշվետվությունների ներկայացումը , փաստաթղթերի լրացումը և ձևակերպումը:

0738.05.5  –  Գազամատակարարման սարքավորումների համակարգերի հավաքակցում և շահագործում  –  4  տարի,  որակավորումը՝  Տեխնիկ – գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցման և շահագործման: Այս  մասնագիտությամբ  մասնագետներն  իրականացնում  են  հետևյալ  գործառույթները՝  գազային տնտեսության փականագործը (գազափականագործը) կատարում է ներբնակարանային, կոմունալ-կենցաղային կազմակերպությունների և արդյունաբերական ձեռնարկությունների գազասարքավորումների ու դրանց համակարգերի չափանշում, հավաքակցում (մոնտաժում), տեղակայում, փորձարկում, շահագործում, սպասարկում, ստուգում, սարքահանում (ապամոնտաժում), ընթացիկ և կապիտալ նորոգում: