ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ  ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

  1. Քոլեջում մշակել որակի ապահովման քաղաքականություն և համակարգ, ներդրման համապատասխան միջոցներ, գործիքներ.
  2. Հավաքագրել, համակարգել և մշակել քոլեջում կրթության որակի ապահովման համակարգի վերաբերյալ տեղեկատվություն, ներկայացնել համապատասխան առաջարկություններ.
  3. Իրականացնել քոլեջի ինստիտուցիոնալ ինքնագնահատման և վերլուծության կազմակերպում.
  4. Պարբերաբար իրականացնել քանակական և որակական հետազոտություններ քոլեջում որակի ապահովման շրջանակներում՝ արդյունքները հասանելի դարձնելով ներքին և արտաքին շահակիցներին,
  5. Համագործակցել ուսանողների և քոլեջի ստորաբաժանումների հետ՝ որակի ապահովման գործառույթներն իրականացնելիս,
  6. Համագործակցել որակի արտաքին գնահատումն իրականացնող կառույցների հետ:
Որակի ապահովման պատասխանատու՝ Ռիտա Ալբերտի Սարգսյան

Որակի աշխատանքային պլան
Որակի ապահովման քաղաքական. և ընթացակարգ
Որակի պաշտոնի նկարագիր